TÒA ORCHID 2

TẦNG ĐIỂN HÌNH

Mặt bằng tầng điển hình

MẶT BẰNG TẦNG 05

Mặt bằng tầng 05

MẶT BẰNG TẦNG 19

Mặt bằng tầng 19

MẶT BẰNG TẦNG 20

Mặt bằng tầng 20