TÒA ORCHID 1

TẦNG ĐIỂN HÌNH

Mặt bằng tầng điển hình

MẶT BẰNG TẦNG 05

Mặt bằng tầng 05

MẶT BẰNG TẦNG 21

Mặt bằng tầng 21

MẶT BẰNG TẦNG 22

Mặt bằng tầng 22