TÒA JASMINE 2

TẦNG ĐIỂN HÌNH

Mặt bằng tầng điển hình

MẶT BẰNG TẦNG 05

Mặt bằng tầng 05

MẶT BẰNG TẦNG 08

Mặt bằng tầng 21

MẶT BẰNG TẦNG 09

Mặt bằng tầng 22