TÒA JASMINE 1

TẦNG ĐIỂN HÌNH

Mặt bằng tầng điển hình

MẶT BẰNG TẦNG 05

Mặt bằng tầng 05

MẶT BẰNG TẦNG 10

Mặt bằng tầng 10

MẶT BẰNG TẦNG 11

Mặt bằng tầng 11