TÒA IRIS 4

TẦNG ĐIỂN HÌNH

Mặt bằng tầng điển hình

MẶT BẰNG TẦNG 05

Mặt bằng tầng 05

MẶT BẰNG TẦNG 11

Mặt bằng tầng 21

MẶT BẰNG TẦNG 12

Mặt bằng tầng 22