TÒA IRIS 3

TẦNG ĐIỂN HÌNH

Mặt bằng tầng điển hình

MẶT BẰNG TẦNG 05

Mặt bằng tầng 05

MẶT BẰNG TẦNG 15

Mặt bằng tầng 21

MẶT BẰNG TẦNG 16

Mặt bằng tầng 22