TÒA IRIS 2

TẦNG ĐIỂN HÌNH

Mặt bằng tầng 05

Mặt bằng tầng 05

Mặt bằng tầng 13

Mặt bằng tầng 21

Mặt bằng tầng 14

Mặt bằng tầng 22