TÒA IRIS 1

TẦNG ĐIỂN HÌNH

MẶT BẰNG TẦNG 5

Mặt bằng tầng 05

MẶT BẰNG TẦNG 17

Mặt bằng tầng 21

MẶT BẰNG TẦNG 18

Mặt bằng tầng 22